189 табиат унсуридан пайдо булган танани тозалаш, ёшартириш ва шифо учун махсулот

 • 100%  табиий махсулот
 • 700 дан ортик касалликларнинг олдини олади ва даволайди
 • Хеч кандай йон таъсирга эга эмас
 • БАК (биологик актив кушилма) эмас
 • Нархи киммат эмас
Шу захот махсулот буйича маслахат олинг

Махсулотлар хакида

Нано бальзам ва концентрат

Perfecto Lux нано бальзами

Nano balsam “PERFECTO LUX” - шифобахш табиий таркибдан иборат, юкори даражада туйинтирилган махсулот. Махсулотнинг  табиий хусусияти тулиги билан сакланган, Умумхолатни яхшилаш, ёшартириш ва тонусни кутариш сифатларига эга махсулот. Энергетика хамда моддалар алмашинувини нормага келтиради. Физик-жисмоний хамда аклий кобилиятларни яхшилайди (кутаради). Тери ва соч холатларига ижобий таъсир курсатади. Организмнинг эрта кариш холатининг,  булиб утган хасталиклардан сунг организмнинг холсизланиши хамда заифланиши олдини олишда ёрдам берувчи восита сифатида кулланилади.

VITALITY LUX нано бальзами

Nano balsam “VITALITY LUX” - шифобахш ингредиентлар мажмуасини уз ичига олган юкори концентратли махсулот: «Pavlov Spring» концентрати, Q-10 коэнзими, мангостин хамда анорнинг янги сикиб олинган фильтрланмаган табиий шарбати, она-асалари сути. Антиоксидантлар, полифеноллар, антоцианлар, флаваноидлар, резвератрол, узгарувчан хамда кайтарилмас ёг ва мева кислоталари, минерал моддалар, пектинлар ва толалар, витаминлар- каби унинг таркибидаги барча табиий махсулотларнинг хусусиятлари тулиги билан сакланган.

Pavlov Spring концентрати

Утган асрнинг 60-йилларида Козогистон, Россия Федерацияси ва Киргизистон худудларида ёпик лабораторияларида биологик коэнзим Q-10 яратиш тадкикотлари бошланган эди. 21-асрнинг бошларида куп йиллик мехнатлар эвазига Козогистон олимлари томонидан уша концентратни ихтиро килиш амалга ошди, 189 компонентни уз таркибига олган Pavlov spring концентрати пайдо булди. Бу концентрат Козогистон усимликларининг энг бадавлат таркибидан ташкил топган табиий ингредиентлар мажмуасидан иборатдир. Усимликлар турли хил коришмаларга бириктирилиб, турли усуллар билан кайта ишланиб, 90 кун давомида ферментланиб, жуда кучли антиоксидант хусусиятига эга булган табиий мевалар шарбати куринишига келтирилади.

Фойдаси исботланган

Фойда
Ноёб формула

Ноёб формула ёрдамида фаол узок умр куришнинг сифати хамда давомийлигини яхшилаш имкониятини беради. Козогистонлик олимлар инновацион кашфиёт  асосида 189 табиий компонентлардан ташкил топган 85% гача фойдали коришмалар ишлаб чикканлар.

Антиоксидантларга бой

Мутлако янги инновацион махсулот, табиий антиоксидантлар мажмуаси булган, шунингдек организм оксидловчи жараёнининг фаол олдини олувчи сунъий табиий антиоксидантлар-эндоген бирикмаларидир.

Мия иш фаолиятини яхшилайди

Хронологик нуктаи назардан, биз каришимиз билан биргаликда, бизнинг организмимиз хам карийди. Бирок биз узимизнинг миямиз саломатлигини саклаш имкониятини ошира оламиз, агарда биз компаниянинг мутахассислар гурухи ишлаб чиккан «акилли» махсулотларини ва ичимликларини истеъмол кила бошласак

Яхшиланган иммунитет

Иммунитет - бу, куплаб факторлар таъсир килган, бир бутун система булганлиги сабаб, иммунитетни кутариш учун биз бутун бир организмни мустахкамлашимиз зарур. Агар биз Global Trend компаниясининг махсулотларини истеъмол килсак, у холда биз муаммосиз уз иммунитетимизни кутара (мустахкамлай) оламиз. Иммунитетимизни кутариш билан биз уз хаётимизни узайтира оламиз! Кучли иммун тизими- аъло согликнинг калитидир. У озик-овкат билан захарланиш хамда аллергия билан кураша олади, шунингдек кариш жараёнини секинлаштиради.

Мувозанатни топинг

Nano balsam - бу организм иммун системасининг фаол узини узи бошкаруви, тананинг мувофиклаштирилган жавоби ёрдамида, динамик мувозанатни куллаб-кувватлашга каратилган узининг ички холатининг доимийлигини саклаш кобилияти. Тананинг узини купайтириш истаги, йукотилган мувозанатни кайта тиклаш, ташки мухитнинг карама-каршилигини енгиб утиш.

Таркиби 100% табиий

Барча махсулотлар факатгина текширилган-табиий  компонентлардан таёрланган. Компаниянинг махсулотлари барча рухсат берувчи хужжатларга эгадир. Халкаро Герантология институти томонидан тавсия килинган. Таркибидаги 189 компонентни уз ичига олган ноёб махсулотлар, уларнинг ичида факат 40-та сув усимликлари, женьшеннинг 4 тури (шунингдек «корея кизил женьшени») ва планетамизнинг барча континентларидан терилган усимликлардир. Шунингдек уз таркибига олган табиий, кун ёруглигида емирилмас ва юкори температура таъсирида уз сифатини йукотмас табият убихинони (Q-10 коэнзими) бордир.

Махсулот таъсирининг самарадорлилиги сизнинг организмингизнинг холатига боглик, кай даражада организмингиз токсинлардан тозаланган ва кай даражада сизнинг иммун системангиз фаол

Мутахассис билан масалахатлашинг, сизни кизиктирган барча саволларингизга батафсил жавоб берамиз

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Кимга тугри (мос) келади

Махсулотлар фойдаси

Хомиладор ва эмизикли оналар учун

Олимларнинг фикрига кура, болаларнинг соглиги онанинг хомиладорлик хамда кукрак сутини эмизиш вактидаги юргизган хаёт фаолиятигагина боглик булиб колмай, яъни шу давр ичида она нима билан овкатланаяпти, балки бу аёл кандай профилактик ишлар олиб бориши хам жуда мухимдир. Маълум булишича, лактация даврида онанинг кабул килган овкат ва ичимликларидаги барча фойдали хамда зарарли моддалари кукрак сутига келиб тушади, шундай экан эмизувчи оналарнинг препаратлари сифатининг мухимлигини бахолаш шунчалар кийин. Олимлар шу нарсани таъкидламокдаларки, агарда хамма оналар хомиладорлик хамда лактация даврида факатгина фойдали махсулотлардан фойдаланишганда эди, у холатда турли хил касалликлар билан захмат чеккан болалар сони бир неча бора камайган булар эди. Хомиладорликнинг муаммолари биринчи галда тананинг мослашиши, яъни унинг янги мухитга куникиши билан богликдир. Perfecto Lux энг куп дуч келган муаммоларда ёрдам беради:

 • Хомиладорларнинг тиришиши (титраши) (аксарият холатда оёк тиришиши)
 • Уйкусизлик
 • Бош огриги
 • Ич катиши
 • Кон босимининг тушиши
 • Бош айланиш хамда бош огриги
 • Токсикоз симптомлари (бошкоронгулик)
 • Шиш пайдо булиши
 • Сийдик ва кон таркибини оптималлаштирув
 • Ошкозон-ичак йуллари
 • Тери юзасида тортишишлар пайдо булиши
 • Тана огирлигининг усиши
 • Модда алмашинув жараёнининг бузилиши

Болалар ва усмирлар учун

Организм усиш даврида витамин хамда минералларни истеъмол килиш етарли даражада булмаса, нормал хаёт тарзини бузади (йулдан чикаради): чарчок пайдо булади, иш фаолияти пасаяди, овкат хазм килиш жараёни ишдан чикади, овкат сингмайди. Биохимик реакция жараёни секинлашади. Кон шаклланиши хам уз йулидан чикади- кон куюклиги ортади. Бу эса организмнинг энг мухим функцияларига салбий таъсир курсатади, уни кучсизлантирган холда бошка хасталиклар учун заифлаштиради. Буларнинг хаммаси боланинг йуколган ва ишлатилган энергия урнини доимий равишда тулдириб туришни талаб килади. «VITALITY LUX» энг куп учраган муаммолар билан курашишда ёрдам беради:

 • Бактерияларга карши хамда шамоллашга карши кучга эга
 • Жисмоний ва аклий фаолиятда организмни химоя килади хамда куллаб-кувватлайди
 • Иммунитети тушган (тез-тез шамоллаш ва инфекцион касалликлар) болаларда узгача самарали натижага эга
 • Экологик нокулай районларда яшаганда иммунитетни кутарувчи восита сифатида
 • Иммунитетни кутарувчи восита сифатида
 • Миядаги кон айланиш фаолиятини, хотирани яхшилайди хамда диккат этиборини кутаради

Бундан ташкари «VITALITY LUX» нано бальзами усаётган организм мухтож булган кимматбахо витамин хамда минералларга эга. Танадаги суяк тукималарининг тугри шаклланишига жавоб беради, нерв ва мушак тизими, юрак мускулининг иш жараёнида фаол иштирок этади. Шунингдек ичак моторикаси, мушакларнинг фаоллиги хамда тугри юрак фаолияти учун хам мухимдир.

Кон таркибидаги кандни (шакар) камайтириш

Куплаб утказилган экспериментал ва клиник кузатувлар «VITALITY LUX» нано бальзамини тананинг функцияси бузилганда ичиб кулланиши фойдали таъсирини курсатганидан далолат беради. «VITALITY LUX» нано бальзамидан фойдаланиш кандли диабет касалликларида углевод алмашинуви жараёнига ижобий таъсирини курсатади: гипергликемия ва глюкозурия пасаяди, чунки кондаги инсулиннинг фаолияти нормага тушади, глюкозани тукималарга утишини таъминловчи баъзи бир ферментларнинг таъсири кучаяди. Шу билан биргаликда тукималардаги углевод алмашинуви жараёни йулга тушади: АТФ аденозинтрифосфор кислотасининг шаклланиши кучаяди, унинг парчаланишида катта микдорда энергия вужудга келади.
Vitality Lux нано бальзами кон таркибидаги кетон таначаларини камайтиради, ишкор захираларининг купайишига ижобий таъсир курсатади, шу тарзда организмда оксидланмаган махсулотларнинг жамланишини бартараф килади, умумий ёгларни, бета-липопротеидларни, эркин ёг кислоталарини, триглицеридларни, холестерин таркибини камайтиради ва ёгларни ташувчи фосфалипидлар даражасини оширади. Жигар иш фаолиятида ижобий узгаришлар юз беради, электролит алмашинуви нормага келади, шу туфайли чанкок камаяди ёки умуман йуколади, тери юзасининг куруклашиши тухтайди ва бошкалар. Vitality Lux нано бальзамидан фойдаланиш микроэлементлар алмашинувини яхшилайди.
Организмда оксидланув-кайта тиклаш жараёни фаоллигини ортиради. Шу тарика организмда инсулин ишлаб чикиш ресурслари купайишини таъминлайди. Охирги йиллар утказилган бизнинг куплаб тадкикот ишларимиз натижалари шуни таъкидладики, Vitality Lux нано бальзамининг юкори терапевтик хусусияти бор экан. Бизнинг кузатувларимизнинг курсатишича, Vitality Lux нано бальзами конида канд таркиби юкори булган беморларнинг холатига ижобий таъсир килади: гипергликемия ва глюкозурия пасаяди, оксил алмашинуви курсаткичлари нормага тушади, жигарнинг ферментатив фаолияти, липид хамда электролит алмашинуви яхшиланади.

Ёшлик ва гузаллик учун

Global Trend Company компаниясининг махсулотларини истеъмол килиш – бутун организмнинг фаолияти учун зарур булган шарт. Бундан ташкари уларни хар куни истеъмол килиш керак, чунки у барча метоболизм жараёнидаги доимий иштирокчи хисобланади. Качон организм фаолияти бузилади?Агар инсон танаси витамин ва минералларни уз вактида кабул кила олмаса, унинг соглиги ва ташки куриниши зиён чекади.  Юрак секинрок уради, марказий нерв тизими фаолияти бузилади, овкат хазм килишда муаммолар пайдо булади, буйраклар узининг тозалов фаолиятини издан чикаради. Чиройга хам уз таъсирини курсатмай колмайди. Сочлар куруклашади, ёрилади (гуллайди), тукилади, усиши секинлашади, тирноклар ёкимсиз тус олади, катланади, синади, тери нотекис буз ранга киради. Шундай муаммоларга дуч келмаслик учун Global Trend Company компаниясининг махсулотларини истеъмол килиш керак. Бу сизга хеч кандай муаммо тугдирмайди, аксинча бу зарур булган махсулотнинг каллорияси эса нольга тенг.
Нано бальзам – бу организм учун ёкилгидир, у инсон танасининг хар бир хужайрасига озука моддасини етказиб беришда ёрдам беради. Ва шубхасиз, у чиройнинг асосий сири хисобланади. Агар инсон фойдали махсулотларни етарли даражада истеъмол килса, у холда у узининг барча алмашинув жараёнларини яхшилайди. Шахсан хужайралар регенерацияси тугри йулга тушади, бу нарса эса тери, соч ва тирнок холатига ижобий таъсир беради.
Агарда сиз кунига тавсия килинган микдорда нано бальзам истеъмол килсангиз, тез орада сезасизки (курасиз), юзингиздаги хуснбузар (бужама), майда тиришлар йукола бошлайди, терингиз эса текис ва силлик булиб колади.
Ундан ташкари нано бальзам ортикча вазнни йукотишга ёрдам беради, коматни нормага келтиради. Агар сиз ортикча килограммлардан кутулмокчи булсангиз, Perfecto Lux нано бальзамини ишлатиб куринг.
Инсон организмида куп микдорда зиёнли токсинлар бор. Ва бу ташки куринишга жуда каттик таъсир килади. Тери буз ранг олади, нигохингиз хиралашади, кузингиз остида копчалар пайдо булади. Бунинг хаммасига сабаб – организмнинг токсинлар билан ифлосланиши. Барча бу кунгилсизликлардан кутулишда хам Perfecto Lux нано бальзамидан фойдаланиш мумкин, зеро у организмдан токсинларни чикаришда ёрдам беради.
Яъни сиз Perfecto Lux нано бальзамидан канча куп фойдалансангиз, шунча соглом ва гузал буласиз. Бальзамнинг яна бир мухим хусусиятини эътибордан четда колдирмаслик керак – у шунингдек танадан барча зиёнли моддаларни олиб ташлашга ёрдам беради. Бальзамдан доимий фойдалансангиз сизнинг терингиз хамиша жозибадор куринади.

 • Тиришларнинг камайиши
 • Ортикча вазндан кутилиш
 • Муаммоли юз терисининг холатини яхшилаш
 • Ультрафиолет нурларидан терини химоя килиш
 • Моддалар алмашинувини нормага солиш
 • Холестерин микдорини тушириш
 • Спорт билан шугуллангандан кейин тезда кучни кайта тиклаш
 • Жисмоний фаолиятни узайтириш имконияти
Касалликларнинг олдини олиш
 • Атеросклероз
 • Артрит
 • Атопик дерматит
 • Гипертония
 • Радиактив нурланиш,
  химиотерапия
 • Миокард инфаркти, реперфузия
 • Юракнинг ишемик касаллиги
 • Юрак кон-томир тизими касалликлари
 • Инсульт
 • Жигар жарохати
 • Канд диабети
 • Жигар, буйрак ва упка касалликлари
 • Сурункали касалликлар
 • Ревматизм
 • Рак касалликлари
Согликни мустахкамлаш учун
 • Кон босимини нормага тушириш
 • Рак касалликлари хатарини камайтириш
 • Сурункали чарчокдан кутулиш, энергияни купайтириш
 • Суяк хамда бугимларни мустахкамлаш
 • Иммунитетни мустахкамлаш
 • Аллергик реакцияларни камайтириш
 • Сурункали касалликларни олдини олиш
 • Жигар циррози ривожини олдини олиш
 • Кондаги канд микдорини баркарорлаш
 • Стрессни камайтириш
 • Хотирани яхшилаш
 • Бош огриклардан фориг булиш
 • Метеосезувчанликни камайтириш

Нано бальзами сизнинг барча
оила аъзоларингиз учун

Ёш буйича чеклов йук
Тугри келмаслик курсаткичларга эга эмас
Хар кандай дори препаратлари билан мос тушади
БАК хам эмас, дори хам эмас
700 дан ошик касалликларни олдини олиш ва даволаш
Табиий махсулот, таркибида ГМО йук
Организм учун фойдали булган 189 табиат унсурларидан таркиб топган элементлар
Ён таъсирига эга эмас
Дозани ошириб юбориш хавфи йук

Мутахассис билан масалахатлашинг, сизни кизиктирган барча саволларингизга батафсил жавоб берамиз

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Саломатликни яхшилаш учун
турттагина кадам

Иш схемаси
1-кадам. Сайтда ариза бериш.

Веб-сайтда суров колдиринг ва кейин биз маслахат ва тафсилотларни аниклаш учун сиз билан богланамиз

01
2-кадам. Сизга мос келган тулов услуби.

Узингиз хохлаган услубда тулов килинг

02
3-кадам. Манзилга еткизиб бериш.

Сизнинг буюртмангизни тулик ва бутун етказиб берамиз

03
4-кадам. Курс буйича кулланиш.

Сизнинг маслахатчингиз даволаниш курс давомида сиз билан бирга булади

04

Махсулот хакида нима демокдалар

Отзывы

«Омега -М» аппаратида нано бальзамни куллагнанлигининг натижалари хакида
«Омега -М» аппаратида утказилган, нано бальзам кулланган 8 беморнинг диагностикаси куйидаги куринишга эга: функционал холатининг барча курсаткичлари юкорилашган, яъни организм ёшариш дастурини бошлаган. Бу бальзам нерв системасининг бош кисми, органларнинг вегетатив бошкаруви ва бош мия фаолиятини ишга солиш эвазига организм функционал холатини яхшилайди. Компенсация имкониятлари хамда узини бошкариш ошади, организмни энергия билан таъминлаш юкорилайди, иммун системаси холати яхшиланади, кариш жараёни тухтатилади ва организмни ёшартиришга программалаштирилади.

Доктор Леонград Л. М.

1. Мамлакатимиз ичида ишлаб чикилган янги табиий антиоксидантлар сувли мажмуаси, таркибида убихинон, усимлик витаминлари- В2, В6, Е, С, РР, рутин, В-каротин кальций пантотенати, флавоноидларга эга. Тадкикотнинг тажриба боскичида бу мажмуанинг зарарлилиги йуклиги ва унинг хавфсизлиги исботланган.

2. Янги препарат кунлар давомида кулланилса, танадаги умумий холестерин  ва кондаги маланов диальдегид даражасини хакикатан туширади, яъни препарат стресс келтириб чикарувчи касалликларни нормаллаштириш имкониятига эгадир.

Анаятова Захирьям
«Козогистон Республикасининг кардиология ва ички касалликлар ИТИ» медицина фанлари кандидатлиги диссертацияси дан кучирма

Энг яхши натижа – менда. 2017 йилнинг 6 – декабрида Карагандадаги кардиоцентрда жаррохликни бошдан кечирганман, митрал ва трипуспидал номи билан юракнинг икки клапанини алмаштирилди. Бальзамлардан оилавий икки хафта давомида кулланиб келмокдамиз. Бугун юрак ва аритмолог УЗИсида булдим – юрак ритми кайта тикланибди, кардиосимулятор куйишнинг хожати йук деб айтишди. Нафасим кисилмай куйди, нафас олишда енгилликни хис этаяпман. Болалар укиши фаоллашди. Кичик кизим дейди: «Ойи, менинг эслаб колиш кобилиятим сизнинг бальзамингиздан кейин анча яхшиланди». Хаммага омад тилайман!

Бахыт Омарова
Караганда ш.

Бугун Бишкегимизда соглик буйича яхши натижа пайдо булди, тугрироги согликнинг яхшиланиши. Асанова, 77 ёш, гепатит С, сурункали Холецистит, сурункали панкреатит, асцид (корин бушлигида суюкликнинг жамланиши), иштахаси йук. 6-кун иккала бальзамдан 0,5 кошикдан 2 маротаба: эрталаб хамда кечаси. 3 кун давомида ичи сурилган. Корин аввалги холатга кайтди, иштаха очилди, энергия (куч-куват) пайдо булди. Оёкдаги шишлар йуколди, юзидаги сарик кайтди. 3-куни эрталаб уйгониб нонушта суради: «сизлар нима, менга овкат бериш ниятингиз йукми?». Болалари саросимага тушиб колди, чунки оналари неча кундирки хеч нарса еган эмас. Корин хажми кичрайди, иштаха ва уйку уз урнига тушди. Биринчи суткалар факат ухлади, уйкудан бошини кутара олмади. Ошкозон ости бези шишиб колиб, буртиб чикиб турган эди. Бу хам кайтди. У аёл энди узини бахтли хис килмокда, кушик куйлаб, узининг сочларини урмокда, хурсанд, байрамда углининг олдига кишлокка боргани тараддуд курмокда.

Асанова Урумкан
Киргизистон, Бишкек ш.

Бу компанияга келишимнинг тарихини ва олган натижаларимни айтиб бермокчиман. 4 йил аввал менда тугрукдан сунг кучли кон кетиш булди, шу вокеадан кейин менинг ахволим ёмонлашди. Шифокорлар узок вакт менга ташхиз куя олмадилар. Бу компанияга келишимдан озгина аввал менга ШИЕНА синдроми куйилди, яни гипофез узининг фаолиятини керакли тарзда бажармай колди. Менда гормонлар етишмовчилиги пайдо булди. Калконсимон без, буйрак усти бези ошкозон ости бези, гинекологик хасталик. Менинг гормонал фоним ишдан чикди. Мен интернетдан уз касаллигим буйича маьлумот кидирдим. Инсон аста секин сулиб боради, эрта карийди, кон босими тушиб кетади, фатал холатларга олиб келиши мумкин. Бу махсулотни ича бошлаганимдан кейин, узим ичаётган гормонлар сонини камайтира бошладим. Хозирги чогда хеч кандай гормондан фойдаланганим йук. Огримаган жойим йук эди, панкреатит, холецистит, буйрак хасталиги, гипотензия, титраш. Куп огир пайтларни бошимдан кечиришимга тугри келди. Хаттоки гапира олмас эдим. Тилим айланмай колди, мен худди инсульт касалга ухшаб колдим. Юра олмас эдим. Кандайгина дори ва биологик фаол коришмаларни ичмадим, хаммасини синаб курдим. Хозир эса факатгина шу концентрат ва бальзамларни ичмокдаман. Яратганга беадад шукур ва мени шу мужиза махсулот билан таништирган инсонга хам рахмат! Менинг болаларимга уз онасини кайтиб беришди! Менга эса хаётни!

Кольбаева Майра
Арыс ш.

Сертификатлар

Сертификатлар

Мутахассис билан масалахатлашинг, сизни кизиктирган барча саволларингизга батафсил жавоб берамиз

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Биз инстаграмдамиз

Подписывайтесь
“PERFECTOLUX” – шифобахш бальзами

“PERFECTO LUX” нано бальзами - шифобахш табиий таркибдан иборат, юкори даражада туйинтирилган махсулот. Махсулотнинг  табиий хусусияти тулиги билан сакланган, Умумхолатни яхшилаш, ёшартириш ва тонусни кутариш сифатларига эга махсулот. Энергетика хамда моддалар алмашинувини нормага келтиради. Физик хамда аклий кобилиятларни яхшилайди (кутаради). Тери ва соч холатларига ижобий таъсир курсатади. Организмнинг эрта кариш холатининг,  булиб утган хасталиклардан сунг организмнинг холсизланиши хамда заифланиши олдини олишда ёрдам берувчи восита сифатида кулланилади. Табиий махсулотнинг барча хусусиятлари сакланиб колган- антиоксидантлар, полифеноллар, антоцианлар, флаваноидлар, резвератрол, узгарувчан хамда кайтарилмас ёг ва мева кислоталари, минерал модда, пектинлар ва толалар, ферментлар, витаминлар (В1, В2,В3, Е ва бошкалар), 30 га якин макро ва микроэлементлар (уларнинг асосийлари калий, кальций, фосфор, темир моддаси, марганец, мис), органик кислоталар, фитонцидлар, оксил моддаси,  бизнинг организмимизга сон ва комбинациялари жихатидан туларок мос келувчи гармонал ва бошка биологик актив моддалар. Минерал моддалар (калий, фосфор, кальций), ксантонлар.
Е витамини – юздаги дог ва ажинлар пайдо булиш олдини олади, кон айланишини баркарорлаштиради, хужайраларнинг каришини олдини олади, кузнинг шиллик кавати фаолиятини куллайди.
Ксантонлар – энг кучли табиий антиоксидантлар булиб, бизнинг танамизда эркин радикалларни зарарсизлантиришда ёрдам берувчи  табиий кимёвий коришма. Натижада: танадан токсинлар чикарилади, иммунитет мустахкамланади, хужайраларнинг кариши секинлашади, метаболизм ва ошкозон-ичак тракти фаолияти нормаллашади, даволаниш процесси яхшиланади. Юрак кон-томир системасини тетиклаштиради. Фармацевтика мутахассислари нанобальзам махсулотларини яратишда ксантонларнинг айнан шу кимматбахо хусусиятларини кулланишди, шунинг учун бу махсулотлар универсаллик хусусиятига эгадир. Соглом инсонлар, шунингдек огир хаста инсонлар, хатто кичкина болалар ва хомиладор аёллар оркали кулланилганда узининг шифобахш хусусиятларини намоён килади. Фармокологик таъсири: антиоксидант хусусиятига эга, эркин радикалларни зарарсизлантиради, тана тукимасига емирувчи таъсирига каршилик курсатади, шамоллаш фаолиятини камайтиради, кон айланишни яхшилайди.
“PERFECTO LUX” нано бальзами куйидаги асоратларнинг олдини олиш хамда комплекс даволашда тавсия килинади:

 • Юрак кон-томир фаолиятини бузилиши;

 • Иммун тизими фаолиятини яхшилаш;

 • Гармонал баркарорлик ва иммун тизимининг нормал холатдаги фаолиятини саклаш;

 • Аклий, жисмоний ва жинсий лаёкатлигини яхшилаш;

 • Эндокрин фаолияти хамда марказий асаб тизимини кучайтириш;

 • Кон таркибидаги холестиринни камайтириш ва кариш жараёнини секинлаштириш;

 • Артерия кон босимини пасайтириш. Антиоксидант хусусиятига эга, эркин радикалларни зарарсизлантиради, тана тукимасига емирувчи таъсирига каршилик курсатади, шамоллаш фаолиятини камайтиради, кон айланишни яхшилайди.

Махсулотнинг организмга таъсири:

 • Бу махсулот кучли антиоксидант химоя билан таъминлайди, организмдан эркин радикалларни чикариб инсульт кузгатувчиларга карши курашади, инфарк - юракнинг ищемик хасталигини хамда юрак-кон томир етишмовчилигини олдини олади;

 • Сезиларли антикансероген фаоллигига эга, танада онкологик касалликлар ва янги нарсанинг (миома, фиброма, киста ва поллиплар) пайдо булиши ва ривожланишига каршилик курсатади;

 • Коннинг куйилиш системасига актив фаол таъсир курсатади, юрак кон-томирларда, мияда тромбларнинг вужудга келишини олдини олади, вена кон-томирининг варикоз кенгайиши, мия артериялари ва коронар артерияси жаррохлигидан кейин;

 • Кон-томирдаги холестирин микдорини нормага келтиради;

 • «Ангиотензин» аталишидаги гормон таъсирини бостиради, артерия гипертензияси ривожланиши, кон-томирларнинг спазм кузгатувчи таъсирига эга булган «Ангетинзин-2» ни пайдо булишига имкон бермай;

 • Кардинал фибробластларнинг вужудга келишини тухтатган холда миокард толали дистрофиясини ривожланиш хатарини пасайтиради (юрак етишмовчилиги асослари);

 • Липид метаболизмини бошкаради (юрак хамда жигар ёг дистрофияси, ёгли гепатоз), ёгнинг пайдо булиши ва жамланишига тускинлик килади, танадаги жамланган ёгларни эришини кучайтиради;

 • Тана (организм)нинг эрта кариши куринишлари;

 • Хаддан зиёд юкори интелектуал, эмоционал ва жисмоний фаолият, экологик жихатдан нокулай худудда яшаш, зарарли мехнат шароитлари мавжуд ташкилотларда ишлаш, юкори радиоактивлик мухит, об-хаво сезгирлиги;

 • Юрак кон-томир системаси хасталиклари бор касалларнинг реабилитация жараёнида комплекс-терапия таркибида;

 • Ёг алмашинуви йулдан чикканда комплекс даволаш таркибида, кон таркибидаги гемоглобин даражасини кутариш;

 • Иммунитетни мустахкамлаш (кутариш) воситаси сифатида миядаги кон айланишини яхшилайди, хотирани яхшилаш, диккат-концентрациясини кутариш воситаси сифатида;

Кулланиш буйича тавсия:
Профилактика учун ёши катталарга: 0,5 дан 1 чой кошигигача, кунига бир махал, овкатланишдан 30 дакика аввал ичилади, имкон кадар (150-200 мл) сувга аралаштириб ичилсин.

3 ёшгача булган болаларга профилактика учун кунига бир махал ½ чой кошигида 30 минут овкатланишдан аввал, имкон кадар (30-50 мл) сув билан аралаштирилсин.

3 ёшдан катта булган болаларга профилактика учун  кунига бир махал 1 чой кошигида, овкатланишдан 30 минут аввал, (30-50 мл) сувга аралаштириб ичилса максадга мувофик булади.

Хаста одамларга ичиш дозасини энг оз микдорида бошланади, борган сари доза ва кабул килиш сонини ошириб борилади, 3 ва 5 маротабагача (1 кун давомида) ярим кошикдан 1 чой кошигигача, овкатланишдан 30 минут аввал, максадга лойик (100-200 мл) сувга аралаштириб ичилсин.

Ёпиб куйиш
«VITALITY LUX» шифобахш бальзам

«VITALITY  LUX» нано бальзами – юкори даражада туйинтирилган булиб, куйидаги шифобахш ингредиентлар мажмуасидан иборат:«Pavlov Spring» концентрати, Q-10 коэнзими, мангостин хамда анорнинг янги сикиб олинган фильтрланмаган табиий шарбати, она-асалари сути. Антиоксидантлар, полифеноллар, антоцианлар, флаваноидлар, резвератрол, узгарувчан хамда кайтарилмас ёг ва мева кислоталари, минерал моддалар, пектинлар ва толалар, витаминлар- каби унинг таркибидаги барча табиий махсулотларнинг хусусиятлари тулиги билан сакланган.

Бальзам таркиби
100 мл бальзам таркибида: 88 ксантон, 250 биологик фаол модда, Q 10- коферменти, (бета -каротин) А витамини, В9 (фолий кислотаси), (токоферол) Е, микроэлементлар, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, темир моддаси, кургошин, мис, селен, цинк бор. Мангостин хамда анорнинг янги сикиб олинган фильтрланмаган табиий шарбати таркибида С ва Е витаминлари, каротин, тола хамда она-асалари сути мажмуасида (тугри ва йугон ичак, ошкозон ости ва простата бези, ошкозон ва бошка органлар) рак (саратон) касаллиги билан хасталаниш хавфини камайтиради.

Махсулотнинг организмга таъсири:

 • Эндокрин безларининг фаолиятини рагбатлантиради ва уйгунлаштиради: калконсимон без, ошкозон ости бези, буйрак усти безлари, жинсий аъзолар бези;

 • Кондаги шакар курсаткичларини нормага келтиради, шакар диабети касаллиги асоратларининг пофилактикаси;

 • Ичак, буйрак фаолиятини рагбатлантиради ва уйгунлаштиради, шунинг билан бирга метаболизм жараёнини яхшилайди;

 • Куриш ва эшитиш органларининг, миядаги кон айланиш фаолиятини яхшилайди, кон томирлари, капилляр деворларининг эластиклиги ва мустахкамлигини таъминлайди;

 • «VITALITY  LUX» нано бальзамидан мунтазам фойдаланиш билан- фикрлаш жараёнлари тезлашади, хислар кучаяди ва  хотира фаоллашади;

 • Бундан ташкари у асаб тизимининг функцияларини тиклаш воситаси сифатида ишлатилади ва безовталикни камайтиради;

 • Тананинг мудофасини кучайтиради ва вирусли инфекцияларни даволашни тезлаштиради;

 • Генитоурия сохасидаги сурункали яллигланиш касалликларининг кучайиши хавфини камайтириш. Сийдик йуллари инфекциясининг 85 фоизи (UTI) сийдик пуфагига сийдик йули оркали кирувчи Escherichia coli туфайли келиб чикканлиги аникланди;

 • Сийдикнинг кислоталилигини оширади, бу эса бактерияларнинг купайишининг олдини олади ва сийдик пуфагининг деворларига ёпишиш кобилиятини камайтиради, шу билан инфекцияни олдини олади ва тикланишни  тезлаштиради;

 • Бу сийдик хайдовчи воситадир, яна яллигланиш (шамоллаш) га карши таъсирга эга, сийдик йулидан туз ва кумни чикариб юборишга кодир;

 • Бу шиллик пардаларнинг тирналиши хусусияти таъсирини юмшатади;

 • Пременстрюэль (ПМС) синдроми туфайли келиб чиккан ортикча суюкликдан халос булишга ёрдам беради;

 • Умумхолатни яхшилаш таъсир ва шамоллаш касалликларининг олдини олиш.

Кулланиш буйича тафсия:
Профилактика учун ёши катталарга: 0,5 дан 1 чой кошигигача, кунига бир махал, овкатланишдан 30 дакика аввал ичилади, имкон кадар (150-200 мл) сувга аралаштириб ичилсин.

3 ёшгача булган болаларга профилактика учун кунига бир махал ½ чой кошигида 30 минут овкатланишдан аввал, имкон кадар (30-50 мл) сув билан аралаштирилсин.

3 ёшдан катта булган болаларга профилактика учун  кунига бир махал 1 чой кошигида, овкатланишдан 30 минут аввал, (30-50 мл) сувга аралаштириб ичилса максадга мувофик булади.

Хаста одамларга ичиш дозасини энг оз микдорида бошланади, борган сари доза ва кабул килиш сонини ошириб борилади, 3 ва 5 маротабагача (1 кун давомида) ярим кошикдан 1 чой кошигигача, овкатланишдан 30 минут аввал, максадга лойик (100-200 мл) сувга аралаштириб ичилсин.

Ёпиш
«Pavlov Spring» концентрати

«Pavlov Spring» усимлик концентрати Q-10 убихинон коэнзимидан ташкари фаол биологик моддаларга эга, концентратнинг  самарадорлигини кучайтиради. Хамда В группасига оид витаминлар, биофлаваноидлар, Р группасига оид витаминлар, кальций пантотенат бор. Концентратнинг ноёблиги шундаки, органик убихинон Q-10 йиллар давомида емирилмайди, хужайраларга энергия (куч-кувват) бериб, ун марталаб узок яшашга ундайди, ён таъсирга эаг эмас, шунингдек барча биокимёвий, гормонал ва энзиматик жараёнларни яхшилайди. Унинг таркибида 250 дан ортик макро ва микро элементлар (моддалар), биологик фаол моддалар, 88 ксантонлар, шунингдек барча витаминлар мавжуд. Концентрат ишлаб чикарищда энг янги технологиялар- куёш нурларининг концентрацияланган кахрабо спектрини кайта ишлаш учун ишлатилади ва унинг хусусиятларини яхшилайди. Конценрат бактериостатик, био-синтетик, информацион, энергетик хусусиятларга эга. У тозалаш эффектига эга, эркин радикалларни йук килади, согайиш жараёнини  тезлаштиради, организмдан токсинларни, захарларни чикариб солади, огриксизлантирувчи, антипаразитик ва енгил седатив таъсирга эга. Диуретик, терлатиш эффектига эга ва ични юриштиради. Тананинг барча тизимларининг фаолиятини яхшилайди. Комплекс антиоксидант усимлик конценрати.

Тавсия этилган фойдаланиш:
Сиз концентрат билан бирга сувни чексиз ичишингиз мумкин, лекин кунига камида бир литр сув.

Ёпиш